• Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

    • REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

     „Razem Silniejsi” 

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 

     im. JANA III SOBIESKIEGO 

      w RACIBORZU. 

      

     Motto; 

     „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.  
     Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. 

      

     Podstawa prawna: 

     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

     (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) 

      

     Wstęp 

      

     Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobre- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. 

     Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. 

       

     § 1. Postanowienia ogólne 

      

     1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

     1. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, bez wynagrodzenia. 

     1. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, która chce pomagać wszystkim potrzebującym pomocy w szkole i w środowisku lokalnym w różnych dziedzinach podejmując inicjatywy charytatywne, kulturalne i społeczne pod opieką i nadzorem nauczyciela. 

     1. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą niezależną, nieodpłatną i otwartą na pomoc innym nie zapominając o własnych potrzebach. 

      

     § 2. Cele i sposoby działania 

      

     1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

     1. Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych ludzi. 

     1. Rozwijanie postaw altruistycznych. 

     1. Kształtowanie empatii i zrozumienia. 

     1. Ukazanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i zdobywania nowych doświadczeń interpersonalnych, a także poznawania środowiska pracy w różnych zawodach. 

     1. Wdrażanie do działania zespołowego skierowanego do innych ludzi. 

     1. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

     1. Motywowanie i pobudzania zaangażowania do działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym. 

     1. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym. 

     1. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń. 

      

     § 3. Obowiązki wolontariusza 

      

     1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej respektujący założenia kodeksu oraz zasady Klubu, takie jak: 

     • zasada sumienności w podejmowanych działaniach; 

     • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 

     • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

     • zasada troski o los słabszych; 

     • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości; 

     • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły; 

      

     1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych na działalność w wolontariacie. 

     1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 

     1. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.    

     2. Wolontariusz pamięta, że wszystkim potrzebującym należy się poszanowanie godności i troska. 

     3. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 

     4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

     5. Wolontariusze i opiekunowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy w przypadkach, gdy mogą pozyskać informacje dotyczące np. stanu majątkowego, stanu zdrowia lub innych danych wrażliwych osób, którym pomagają. 

     6. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu zawsze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i godnie. 

         10.Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

      

     1. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

     2. Członkowie Klubu podczas udziału w akcjach, oznaczani będą koszulkami „Wolontariusz SP15” celem promocji szkoły. Każdy uczeń po zakończonej imprezie zobowiązany jest zwrócić czystą koszulkę opiekunowi wolontariatu. 

     3. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Karty ewidencji czasu pracy Wolontariusza” wykonane prace. Każdy wpis musi być potwierdzony podpisem koordynatora, nauczyciela lub pomysłodawcy, na rzecz której wolontariusz działa, nie później niż po upływie dwóch tygodni od wykonania pracy. 

     4. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez: 

     • udział w różnych działaniach na rzecz innych osób oraz udział w akcjach charytatywnych i kulturalnych różnego typu np.: 

     • efektywną pomoc w nauce kolegom podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela; 

     • udział w zajęciach charytatywnych organizowane przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły) lub na rzecz innych Stowarzyszeń, a także pojedynczym osobom będącym w potrzebie; 

     • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw o charakterze społecznym na rzecz innych organizacji lub na rzecz szkoły; 

     • pomoc w pracy w Samorządzie Uczniowskim

     1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Kodeksu Wolontariusza, wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy i usunięty z Klubu. 

     § 4. Kodeks etyczny wolontariusza 

      

     Kodeks Etyczny Wolontariusza SP 15 w Raciborzu mówi by: 

      

     Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

      

     Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. 

      

     Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych. 

       

     Przestrzegać zasad– Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie. 

       

     Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. 

      

     Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę. 

      

     Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 

      

     Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

      

     Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. 

      

     Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

      

     Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny 

       

      

     § 5. Nagradzanie wolontariuszy 

      

      Wolontariusze mogą być nagrodzeni poprzez: 

      

     - wyrażenie uznania słownego, 

      

     - pochwałę na forum szkoły, 

      

     -umieszczenie nazwiska w sprawozdaniach organizacji, artykułach na stronie szkoły oraz portalu Facebook, 

      

     - przyznanie każdorazowo dodatkowych punktów za udział w danym przedsięwzięciu:  

     10pkt. jeśli czas nie przekracza 4 godzin, 20pkt. jeśli czas jest dłuży niż 4 godziny.  

      

     Nauczyciel, wychowawca lub koordynatora projektu wybiera w dzienniku elektronicznym zakładkę „własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych przedsięwzięć i ich realizacja”), 

      

     -uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz Klubu Wolontariatu, przy udokumentowanych minimum 30 godzin prac na rzecz Klubu w Karcie ewidencji czasu pracy wolontariusza, 

      

     Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza. 

      

      

     § 6. Postanowienia końcowe 

      

     1. Do Klubu Szkolnego Wolontariusza „Razem silniejsi” przy Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu mogą należeć uczniowie szkoły, którzy przedłożą podpisane dokumenty, tj. zgodę rodziców i wymagane, przez organy prowadzące wolontariat dokumenty:  

     Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu, Kodeks Wolontariusza oraz Prawa i Obowiązki Wolontariusza. 

      

     1. Opiekunami klubu są: nauczycielki koordynatorki i nauczyciele szkoły chętni do współpracy. 

     1. Wolontariusze przestrzegają zasad zawartych w Regulaminie Klubu. 

     1. Wolontariat jest dobrowolny i można w nim brać udział, jak i z niego zrezygnować w każdej chwili informując o tej decyzji nauczyciela. 

     1. Nagradzanie Wolontariuszy ma podkreślać uznanie dla ich działalności oraz zachęcać innych uczniów do działań na rzecz innych ludzi. 

     1. Zestawienie wypracowanych godzin wolontariatu poszczególnych uczniów zbierają wychowawcy klas. Na prośbę swoich podopiecznych przygotowują zaświadczenia, które uczniowie otrzymają podczas zakończenia roku szkolnego dla klas ósmych. 

     1. Dzień 5 grudnia Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. ustanowiony został Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. 

      

     Lidia Zawadzka, Ewa Rudzka-Bałys – opiekunki, koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu SP 15 „Razem Silniejsi” 

      

     Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza „Razem Silniejsi” 

      

     Wolontariusze: (podpisy) 

       

      

     Załączniki 

     Zgoda rodziców 

     Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza