• Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

    • REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

     Fajna Ferajna

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO

     Motto;

     Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
     Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

     Jan Paweł II

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 239)

     § 1. Postanowienia ogólne.

     1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

     2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, bez wynagrodzenia.

     3. Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego.

     4. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, która chce pomagać wszystkim potrzebującym pomocy w szkole i w środowisku lokalnym w różnych dziedzinach podejmując inicjatywy charytatywne, kulturalne i społeczne pod opieką i nadzorem nauczyciela.

     5. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną, nieodpłatną i otwartą na pomoc innym nie zapominając o własnych potrzebach.

     § 2. Cele i działania.

     1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

     2. Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych ludzi.

     4. Rozwijanie postaw altruistycznych.

     3. Kształtowanie empatii i zrozumienia.

     5. Ukazanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i zdobywania nowych doświadczeń interpersonalnych a także poznawania środowiska pracy w różnych zawodach.

     4. Wdrażanie do działania zespołowego skierowanego do innych ludzi.

     5. Motywowanie i pobudzania zaangażowania do działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

     § 3. Obowiązki wolontariusza.

     1. Wolontariuszem nie może być uczeń poniżej 13-go roku życia.

     2. Uczniowie są ubezpieczeni.

     3 Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na działanie w wolontariacie.

     3. Członkowie Klubu Wolontariusza systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

     4. Wolontariusz pamięta, że wszystkim potrzebującym należy się poszanowanie godności i troska.

     5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

     6. Wolontariusze i opiekunowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy w przypadkach, gdy mogą pozyskać informacje dotyczące np. stanu majątkowego, stanu zdrowia lub innych danych wrażliwych osób, którym pomagają.

     7. Członkowie Wolontariatu zawsze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i godnie.

     8. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu, Wolontariusz może zostać skreślony z listy Wolontariuszy i usunięty z Klubu.

     9. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez osobę upoważnioną placówki, w której wolontariat był zorganizowany.

     § 4. Nagradzanie wolontariuszy.

     Wolontariusze mogą być nagrodzeni poprzez:

     - uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz Klubu Wolontariusza;

     - uwzględnienie na świadectwie pracy na rzecz szkoły.

     § 5. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.

     1. Liczbę punktów przyznaje osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły na koniec ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie ze Statutem Szkoły.

     2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie za udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu dwóch lat 30 godzin.

     3. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas VIII, aby otrzymać wpis na świadectwie o przepracowanym wolontariacie, powinni przepracować 20 godzin na rzecz potrzebujących.

     4.Biorąc pod uwagę pracę wolontariuszy u innych organizatorów wolontariatu, wypracowane godziny na podstawie wystawionych zaświadczeń zostaną uwzględnione przez szkołę i opisane na świadectwie szkolnym.

     5. Na koniec klasy VIII szkoły podstawowej, na podstawie zaświadczeń przyznawane będą punkty do zachowania.

     6. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasy) za udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu dwóch lat 30 godzin.

     7. Zaświadczenia wydane przez innych niż szkoła organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez szkołę i opisane na świadectwie szkolnym.

     8. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez :

     aktywny udział w podczas różnych działań na rzecz innych osób oraz udział

     w akcjach charytatywnych i kulturalnych różnego typu np.:

     a) efektywną pomoc w nauce kolegom podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela,

     b) udział w zajęciach charytatywnych organizowane przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę np. praca na rzecz dzieci w szpitalu lub na rzecz innych Stowarzyszeń, a także pojedynczym osobom będącym w potrzebie.

     c) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw o charakterze pomocowym na rzecz innych organizowanych na rzecz szkoły;

     d) pracę w Samorządzie Uczniowskim.

     § 6. Postanowienia końcowe

     1. Do Klubu Szkolnego Wolontariusza „Fajna Ferajna” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego mogą należeć uczniowie szkoły podstawowej, którzy przedłożą podpisane dokumenty, tj. zgodę rodziców i wymagane, przez organy prowadzące wolontariat, dokumenty.

     1. Opiekunami klubu są nauczyciele szkoły – nauczyciele koordynatorzy.

     1. Wolontariusze przestrzegają zasad zawartych w Regulaminie klubu

     1. Wolontariat jest dobrowolny i można w nim brać udział, jak i z niego zrezygnować w każdej chwili informując o tej decyzji nauczyciela.

     1. Nagradzanie Wolontariuszy ma podkreślać uznanie dla ich działalności oraz zachęcać innych uczniów do działań na rzecz innych ludzi.

     1. Dzień 5 grudnia Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. ustanowiony został za Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

      

     Bożena Ploszka – opiekun, koordynator

     Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – opiekun, koordynator

     Wolontariusze