• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

    • Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

     w roku 2023

      

     Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

      

     I ETAP - wybór oddziałów i szkół od 15 maja

     Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

     Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

     Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

     Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

     Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

     Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Powiatu Wodzisławskiego itd.

     Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

     Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

     Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

     Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

     Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a oddziały poniżej nie są brane pod uwagę!

      

     II ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 19 czerwca (do godz. 15.00)

     Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – czyli tam gdzie wskazano pierwszy oddział na liście preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

      

     Na stronie internetowej naboru znajdzie się informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

      

     IIa ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych, mundurowych i sportowych do dnia 29 maja (do godz. 15.00)

     Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, przygotowania wojskowego, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 29 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie.

      

     III ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

     Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodnie z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      

     W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

      

     IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 lipca

      

     V ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki od 18 do 25 lipca (do godz. 15.00)

     Potwierdzenie woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      

     26 lipca nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

      

     Od 27 lipca do 1 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…