• Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

    • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
     oraz organizowania zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia
     w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu

      

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:
     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do właściwego wyboru kierunku kształcenia oraz planowania kariery i wyboru zawodu
     System określa rolę i zadania doradcy zawodowego oraz nauczycieli, rodziców we współpracy z instytucjami wspierającymi zaplanowane działania.

      

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu:

     • Pomóc uczniom poznać własne zdolności, i predyspozycje, tak aby mogli rozpoznać własny potencjał edukacyjno – zawodowy;

     • Zapoznanie uczniów z typami szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na terenie powiatu raciborskiego oraz z warunkami rekrutacji do tych szkół;

     • Opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;

     • Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i wyboru zawodu;

     • Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z sytuacją na rynku pracy w powiecie raciborskim, w Polsce i UE;

     • Przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

      

     Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572

     z późn. zm.);

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. ust. 1 pkt.7.;

     2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142 z późn. zm.);

     3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

     zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487);

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 maja 2004 r. „w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych”. Zostały w nim określone wskaźniki działań min. związane z orientacją zawodową i planowaniem kariery uczniów;

     2. Rozp. MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Nr 228 Poz. 1487) ;

     3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – art. 47 ust. 1 pkt.3 lit. c i pkt. 4, art.109

     I. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się szkolni doradcy zawodowi we współpracy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i rodzicami uczniów.

     1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

     • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów oraz rodziców na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej

     • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

     • Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej

     • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom

     • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

     • Współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, w szczególności z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i doradztwo (np. Starostwo Powiatowe – Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosł Różnych) oraz specjalistyczna pomoc uczniom i rodzicom

     • udostępnianie informacji o szkołach ponad gimnazjalnych/ponadpodstawowych, placówkach w systemie kształcenia ustawicznego oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia

     • współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań

     2 Zadania szczegółowe:

     1. w zakresie pracy z młodzieżą

     • wdrażanie uczniów do samopoznania

     • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron

     • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów

     • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie

     • przełamywanie barier emocjonalnych

     • wyrabianie szacunku dla samego siebie i dla innych

     • planowanie własnego rozwoju

     • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów

     • poznanie możliwości form zatrudnienia

     • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów aplikacyjnych

     • zdobywanie umiejętności pozytywnej autoprezentacji

     • zdobywanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

     • rozszerzanie zasobu wiedzy na temat sposobów poszukiwania pracy

     • poznanie różnorodności zawodów

     • poznanie lokalnego rynku pracy

     • kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samo zatrudnienia

     • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego

     • reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu (np. ograniczenia zdrowotne itp.)

     • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych ( w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

      

     1. w zakresie pracy z rodzicami

      

     • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi;

     • doskonalenie umiejętności wychowawczych;

     • wsparcie rodziców w efektywnej pomocy dzieciom w podjęciu przez nie decyzji edukacyjno – zawodowych.

     1. w zakresie współpracy z nauczycielami

      

     • uzyskiwanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej;

     • Lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy;

     • Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika;

     • Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą

      

     3. Osoby odpowiedzialne:

      

     • Dyrektor

     • nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego

     • wychowawcy zespołów klasowych.

      

     4. Realizacja tego systemu obejmuje również współpracę z:

      

     1) rodzicami, jako pierwszymi doradcami dziecka;

     2) wychowawcami klas;

     3) bibliotekarzami;

     4) pielęgniarką szkolną;

     5) nauczycielami przedmiotów;

     6) szkołami ponad gimnazjalnymi/ponadpodstawowymi;

     7) instytucjami zajmującymi się planowaniem kariery zawodowej (Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy, Cechem Rzemiosł Różnych itp.);

     8) pracodawcami, zakładami pracy.

     5. Formy realizacji na rok 2019/2020

     PLAN REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO POD HASŁEM

     WŁĄCZAMY DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ”

      

     L.p.

     ZADANIA

     I FORMY REALIZACJI

     OBSZAR DZIAŁANIA

     OSOBY ODPOWIEDZIALNE

     TERMIN

     UWAGI

     1

     Omówienie na radzie pedagogicznej i zespołach wychowawczych planu realizacji zadań z doradztwa zawodowego
     w SP 15 w Raciborzu

     Dyrekcja,

     wychowawcy klas i nauczyciele

     doradca zawodowy

     Wrzesień- październik

      

     2

     Aktualizacja gazetki

     Z doradztwa zawodowego przy Sali DI4

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy

     Cały rok

      

     Cel : informacja edukacyjno - zawodowa

     3

     Udział SP 15 w XI Ogólnopolskim Tygodniu Kariery

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy,

     Wychowawcy klas,

     nauczyciel przedsiębiorczości

     21-27.10.

     2019

     Współpraca z PPP, PUP, Starostwem

     4

     Udział SP 15 w XII Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, Festiwalu perspektyw

     Kl. VII – VIII

     doradcy zawodowi,

     wychowawcy klas,

     nauczyciel przedsiębiorczości doradca zawodowy

      

     Jesień 2019

     Współpraca ze Starostwem

     5

     Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego przygotowujące do wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy

      

     Cały rok, zgodnie z potrzebami

      

     6

     Zajęcia dodatkowe – konsultacje w ramach pp

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy

      

     Cały rok, zgodnie z potrzebami

      

     7

     Zorganizowanie szkolnego konkursu

     "Moja pasja – moje powołanie”

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy

     wychowawcy klas

     W ramach OTK

     Galeria prac

     8

     Przeprowadzenie pogadanek zawodoznawczych warsztatów z doradztwa zawodowego np. Moja droga do sukcesu”’ Jak się uczyć?”, „co lub kto przeszkadza w wybranym zawodzie”, „Warunki zdrowotne, a wybór zawodu” itp.

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy

     wychowawcy klas

     Cały rok

     Współpraca
     z wychowawcami

     i rodzicami

     9

     Giełda szkół ponad gimnazjalnych/ ponadpodstawowych i różnorodności zawodów,

     Udział w Targach Edukacyjnych

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy

     wychowawcy klas

     III – IV 2020

     Współpraca z PPP, ze Starostwem Powiatowym

     10

     Psychoedukacja rodziców (prelekcje, warsztaty, spotkania indywidualne, kontakty, mediacje)

     Kl. VII – VIII

     doradcy zawodowi,

     wychowawcy klas

     pedagodzy szkolni,

     zaproszeni goście

     Cały rok w zależności od potrzeb

     Współpraca z PPP i innymi instytucjami

     11

     Zajęcia edukacyjne „Jak szukać pracy?” – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

     Klasy VIII

     Nauczyciele WOS,

     pedagog szkolny, doradca zawodowy,

     wychowawcy klas,

     poloniści

     II – VI 2020

     Współpraca z rodzicami

     12

     Spotkania informacyjne z przedstawicielami szkół ponad gimnazjalnych/ponad podstawowych

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy,

      

     II – VI 2020

     Współpraca ze Starostwem powiatu raciborskiego,

     13

     Giełda zawodów” – zajęcia edukacyjne, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, prelekcje, filmy, wycieczki do zakładów pracy, pracodawców

     Kl. VII – VIII

     doradca zawodowy,

      

     Cały rok

     Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych, zakładami pracy, z rodzicami, z ciekawymi ludźmi wykonującymi różne zawody

      

     Opracowały: Róża Szramek i Maja Madecka

      

     Przewidywane efekty:

      

     • Uczeń dokona wyboru własnej drogi dalszego kształcenia zgodnie z własnymi zdolnościami, zainteresowaniami i aspiracjami,

     • Uczeń będzie zdobywał wykształcenie zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy mając świadomość dalszych zmian w rozwoju zawodowym i potrzebą kształcenia ustawicznego (zmiany zapotrzebowania na rynkach pracy, powstawanie nowych zawodów)

      

     Ewaluacja:

      

     • Ankiety dla uczniów i rodziców,

     • Prelekcje i spotkania z pracodawcami dla rodziców,

     • Rozmowy z uczniami i rodzicami

      

      

     Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz organizowania zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2019r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

      

      

     2018_Analiza_ankiet_z_doadztwa_2019_Maja_Madecka.doc

     2018_Wyniki_ankiety_diagnozujacej_potrzeby_klas_siodmych_w_zakresie_doradztwa_zawodowego_w_SP_15.pdf

     Wyniki_ankiety_diagnozujacej_potrzeby_rodzicow_w_zakresie_doradztwa_zawodowego_w_SP15.pdf