• Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych

    •  

     Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

      

     Strona/stron

     1 z 2

     Załącznik XI do Warunków udziału w „Programie dla szkół”
     w roku szkolnym 2022/2023

      

      

     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

     Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L 119 z 04 maja 2016 r. str. 1 )
     informujemy, że:

     1. Administrator danych osobowych

     Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej jako Administrator lub KOWR) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

     1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.

     1. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

     Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka
     w zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły do której uczęszcza dziecko w celach związanych z udziałem dziecka w „Programie dla szkól w roku szkolnym 2020/2021 w tym w celu realizacji kontroli zgodności
     z przepisami udziału Szkoły w Programie oraz organizacji i przeprowadzenia oceny Programu, a także w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji.

     Pani/Pana dane i dane osobowe dziecka podane w treści zgody będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażenia tej zgody.

     W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

     1. Okres przetwarzania danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym dziecko zakończyło udział w Programie, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego .

     1. Źródło danych

     Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane przez KOWR za pośrednictwem Szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie.

     1. Odbiorcy danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty przeprowadzające badanie w ramach oceny Programu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów.

     1. Prawa osób, których dane dotyczą:

     Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

     1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
     2. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
     3. sprostowania/poprawiania danych osobowych;
     4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
     5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

     Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.

     Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pai/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

     1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

     Wyrażenie zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udokumentowania wyrażenia Pani/Pana zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” a co za tym idzie udział w badaniach dotyczących oceny Programu.  

     1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

     W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

     Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

      

      

     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      

     W związku z treścią art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej: „rozporządzeniem 2016/679”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

     1. Administrator danych osobowych

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.                 Z Administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

     1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
     w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt. 1.

     1. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka w zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko w celach związanych z udziałem dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, realizowanego przez Administratora zgodnie z przepisami prawa (w tym w celu kontroli zgodności z przepisami udziału Szkoły w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, a także organizacji i przeprowadzenia oceny Programu, jak również w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji).

     Pani/Pana dane i dane osobowe Pani/Pana dziecka podane w treści zgody będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażenia tej zgody.

     W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

     1. Okres przetwarzania danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym dziecko zakończyło udział w Programie, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

     1. Źródło danych

     Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane przez ARiMR za pośrednictwem KOWR, który pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie.

     1. Odbiorcy danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wskazanym w pkt. 3 mogą zostać udostępniane: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające),                   np. podmioty przeprowadzające badanie w ramach oceny Programu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wskazanym w pkt. 3 mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

     1. Prawa osób, których dane dotyczą:

     Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo:

     1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
     2. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
     3. sprostowania/poprawiania danych osobowych,
     4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
     5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osbowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka.

     Zgodnie z art. 21 rozporządzenia 2016/679 nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679).

     1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

     Wyrażenie zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udokumentowania wyrażenia Pani/Pana zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” a co za tym idzie udział w badaniach dotyczących oceny Programu. 

     1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

     W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

     Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

      

      

     Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023

      

     Po zapoznaniu się z zasadami i warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023, świadomie i dobrowolnie:

     1. wyrażam zgodę na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023 oraz udział w badaniach dotyczących oceny Programu w roku szkolnym 2022/2023 oraz w kolejnych latach szkolnych,
     2. wyrażam zgodę na mój udział w badaniach dotyczących oceny Programu w roku szkolnym 2020/2021 oraz kolejnych latach szkolnych,
     3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 33, danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,
      w celach związanych z udziałem dziecka w Programie, w tym w celu realizacji przez ww. podmioty zadań związanych z wdrożeniem i realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu dla szkół” zgodnie z Rozdziałem 7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U.
      z 2018 r., poz. 945 z późn. zm.), tj. min. w celu realizacji kontroli zgodności
      z przepisami udziału szkoły w Programie oraz organizacji i przeprowadzenia oceny Programu.

      

     Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moich danych osobowych i danych osobowych dziecka.

      

     Nazwa szkoły

     Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego