• Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

    • L.p.

     Data

     Godzina

     Forma spotkania/tematyka

     1

     13 września 2022

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

      

     Zebranie z rodzicami, zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, kryteriami oceniania na poszczególne oceny i możliwościami uzyskania oceny wyższej od proponowanej na koniec okresu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, oraz dokumentami obowiązującymi w szkole Statutem Szkoły, Procedurami, Regulaminami  wybory do Rad Oddziałowych (Trójki klasowe)

      2 do 30 września 2022

     Umawiają wychowawcy w porozumieniu ze specjalistami

     Indywidualne spotkania z rodzicami związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

     oraz dla rodziców uczniów klas ósmych, zapoznanie z procedurami egzaminów po klasie ósmej - wybór języka obcego nowożytnego na egzaminie

     3

     18 października 2022

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

     Konsultacje z rodzicami,

     pomoc psychologiczno - pedagogiczna

     4

      15 listopada 2022

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

     Zebrania w klasach ósmych - procedury OKE - dostosowania na egzaminach

     w pozostałych klasach konsultacje 

     5

     20 grudnia 2022

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

      

     Zebranie z rodzicami - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub oceną naganną zachowania i sposobach uzyskania oceny
     wyższej od proponowanej na koniec okresu
     klasyfikacyjnego

     6

      31 stycznia 2023

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

     Zebranie z rodzicami - poinformowanie
     o wynikach klasyfikacji po I okresie klasyfikacyjnym, w klasach ósmych informacje OKE

     7

     7 marca 2023

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

     Konsultacje z rodzicami 

     8 18 kwietnia 2023

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

     Konsultacje z rodzicami. 

     W klasach ósmych zebrania dotyczące egzaminu ósmoklasisty. 

     9

     30 maja 2023

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

      


     Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcoworocznych oraz informacje o możliwości uzyskania oceny wyższej od proponowanej na koniec roku szkolnego. (ostateczny termin  skutecznego poinformowania  rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniu i niepromowaniu). Klasy VIII informacje o egzaminie ósmoklasisty.

     10

     do 30 maja 2023

      

      ... wszystkie klasy

      

     Ostateczny termin
     skutecznego poinformowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną i
     nieklasyfikowaniu i niepromowaniu oraz sposobach uzyskania oceny wyższej od
     proponowanej na koniec roku szkolnego

     11

     czerwiec 2023 ... wszystkie klasy Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
     12 ... czerwca 2023 ... wszystkie klasy Gala laureatów – RCK