• Harmonogram spotkań z rodzicami

    • Harmonogram spotkań (zebrań i konsultacji) w roku szkolnym 2023/2024

     L.p.

     Data

     Godzina

     Forma spotkania/tematyka

     1

     12 września 2023

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

      


     Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi, zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, kryteriami oceniania na poszczególne oceny i możliwościami uzyskania oceny wyższej od proponowanej na koniec okresu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, oraz dokumentami obowiązującymi w szkole Statutem Szkoły, Procedurami, Regulaminami.  Wybory do Rady Rodziców (Trójki klasowe)

      2

     do 30 września 2023

     Indywidualne spotkania umawiają wychowawcy w porozumieniu ze specjalistami


     Indywidualne spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

     oraz dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas ósmych, zapoznanie z procedurami egzaminów po klasie ósmej - wybór języka obcego nowożytnego na egzaminie

     3

     10 października 2023

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00


     Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi we wszystkich klasach, 
     dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogiczna

     4

      14 listopada 2023

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00


     Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi w klasach ósmych - procedury OKE - dostosowania na egzaminach,
     w pozostałych klasach konsultacje 

     5

     19 grudnia 2023


     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

      

      

     Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi - informacja o zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych lub naganna ocena zachowania na koniec okresu klasyfikacyjnego oraz informacje o możliwości uzyskania oceny wyższej od proponowanej na I okres klasyfikacyjny

     6


     9 stycznia 2024

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00


     Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi - informacja o propozycjach ocen na koniec okresu klasyfikacyjnego oraz informacje o możliwości uzyskania oceny wyższej od proponowanej na I okres klasyfikacyjny

     7


     13 lutego 2024


     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

     Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi - poinformowanie o wynikach z I okresu klasyfikacyjnego. W klasach ósmych informacje OKE

     8


     5 marca 2024

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00


     Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi

     9


     16 kwietnia 2024

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

     Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

     W klasach ósmych zebrania dotyczące egzaminu ósmoklasisty. 

     10

     7 maja 2024

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00

      


     Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych lub naganna ocena zachowania oraz informacje o możliwości uzyskania oceny wyższej od proponowanej na koniec roku szkolnego. (ostateczny termin skutecznego poinformowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniu i niepromowaniu do 17 maja 2024).

     11


     4 czerwca 2024

     klasy 1-3 o godzinie 16:30

     klasy 4-8 godzina 17:00


     Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi - informacja o propozycjach ocen końcoworocznych oraz informacje o możliwości uzyskania oceny wyższej od proponowanej na koniec roku szkolnego. 

     11

     czerwiec 2024

     ... wszystkie klasy

     Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     12

     12 czerwca 2024

     ... wszystkie klasy

     Gala laureatów – RCK (zaproszeni goście)