• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawo i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.
     • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawo i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz GłównymInspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celemjest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

      Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

      W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

      • organizacji zajęć, 
      • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
      • gastronomii,
      • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

      W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

      • instrukcji mycia rąk, 
      • instrukcji dezynfekcji rąk,
      • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
      • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
      • wykazu produktów biobójczych,
      • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

      Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022.

      Załącznik: Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021

    •   Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z COVID-19 jesteśmy zmuszeni do innej niż dotychczas organizacji pierwszego dnia nauki w naszej szkole. Na apel rozpoczynający  rok szkolny zapraszamy wszystkie klasy, o wyznaczonej godzinie i prosimy o ustawienie się w odpowiednim, oznaczonym dla każdej klasy miejscu. Jeśli pogoda nam pozwoli, to spotykamy się na podwórku szkolnym, przed wejściem głównym, w razie deszczu apel odbędzie się na holu głównym.

      Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wyznaczonymi wejściami. 

      Po apelu uczniowie przejdą z wychowawcami do swoich sal.

      W czasie apelu rozpoczynającego obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa oraz procedury wprowadzone w związku z pandemią koronowairusa COVID-19, w tym między innymi zachowanie dystansu, dezyfekcja rąk oraz zasłanianie maseczką nosa i ust.

      Do szkoły mogą przyjść uczniowie bez objawów chorobwych.

      UWAGA:

      Tylko z uczniami klas pierwszych na teren szkoły wchodzi jeden rodzic (obowiązkowe maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki), pozostali uczniowie samodzielnie przychodzą na apel oraz po apelu idą do sal lekcyjnych.

      WAŻNE:

      W tym roku szkolnym całkowicie wyłaczone jest wejście w budynku A dla uczniów SP15 oraz ich Rodziców/Opiekunów. Jest to wejście przeznaczone tylko dla dzieci i ich Rodziców/Opiekunów z Przedszkola nr 15.

       

      Harmonogram obowiązujący w dniu 01.09.2021r:

      Uczniowie klas pierwszych:

      1A, 1B, 1C rozpoczęcie o godzinie 9:00, wchodzą głównym wejściem

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą głównym wejściem)

       

      Uczniowie klas drugich:

      2A, 2B, 2C rozpoczącie o godzinie 10:00, wchodzą głównym wejściem

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą głównym wejściem i kierują się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca na holu).

       

      Uczniowie klas trzecich:

      3A, 3B, 3C, 3D rozpoczęcie o godzinie 10:00, wchodzą wejściem C

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą wejściem C i kierują się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca na holu).

       

      Uczniowie klas czwartych:

      4A, 4B, 4C rozpoczęcie o godzinie 12:00, wchodzą głównym wejściem

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą głównym wejściem i kierują się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca na holu).

       

      Uczniowie klas piątych:

      5A, 5B, 5C, 5D rozpoczęcie o godzinie 12:00, wchodzą wejściem C

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą  wejściem C i kierują się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca na holu).

       

      Uczniowie klas szóstych:

      6A, 6B rozpoczęcie o godzinie 12:00, wchodzą wejściem D

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą wejściem D i kierują się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca na holu).

       

      Uczniowie klas siódmych:

      7A, 7B, 7C, 7D, 7E rozpoczęcie o godzinie 11:00, wchodzą głównym wejściem

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą głównym wejściem i kierują się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca na holu).

       

      Uczniowie klas ósmych:

      Uczniowie klas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E rozpoczęcie o godzinie 11:00, wchodzą wejściem C

      Rozpoczęcie na podwórku przed głównym wejściem (w razie deszczu w holu głównym, uczniowie wchodzą wejściem C i kierują się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca na holu).

       

       

       

       

      Rodzice i opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, mogą wejść do szkoły, do strefy rodzica zachowując zasady:

      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • stosowanie  środków ochronnych:   maseczka zasłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

           Osoba odprowadzająca  i odbierająca dzieci ze szkoły nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

       

           Uczniowie, w czasie przerw będą zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych .